Artikel ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets tidning Substans nr 6 år 2000
Copyright Substans 2000


Foto: Magnus Gotander

  Tack vare SACS, ett nytt digitalt registrerings-, kommunikations- och arkivsystem, skickas idag EEG-kurvor blixtsnabbt mellan de olika sjukhusen i Västra Göta- landsregionen.
– Vi vinner tid, pengar, effek- tivitet och gör en bättre dia- gnostik med det nya systemet, säger Anders Hedström,
överläkare och ansvarig för EEG-verksamheten på klinisk neurofysiologi, div C, på SU/Sahlgrenska.

  Allt går ju med elekricitet
– upp och ner på dataskärmen
 

  I ett undersökningsrum ligger patienten med ett tjugotal elektroder fästade på huvudet. Sladdar går till en SACS-utrustning som består av en persondator med förstärkare som registrerar hjärnans elektriska aktivitet. Med hjälp av den EEG-registrering (EEG står för ElectroEncefaloGram) som blir resultat av mätningarna, kan läkarna påvisa störd funktion i storhjärnan. En sådan störning kan till exempel förekomma vid epilepsi, ett sjukdomstillstånd där en okontrollerad nervcellsaktivitet sprids i patientens hjärna. Vid ett epileptiskt anfall ser vi i EEG att de elektriska signalerna "löper amok."
     Ett rutin-EEG är en undersökning som med förberedelser tar knappt en timme och ger cirka 20 minuters registrering. Tidigare användes utrustning som skrev ut EEG-signalerna direkt på papper. Med dessa, nu skrotade EEG-apparater, resulterade ett rutin-EEG i en nästan 40 meter lång pappersutskrift. På klinisk neurofysiologi på SU/Sahlgrenska analyseras drygt 8000 EEG per år. Av dessa utförs cirka hälften inom SU, bland annat på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, och den andra hälften utförs på andra sjukhus inom regionen. Förr analyserades en kubikmeter pappersregistreringar per vecka. Med det nya systemet SACS (Signal Archiving Communication System), lagras registreringen digitalt och papperslöst. För alla inblandade personalgrupper har arbetet förändrats till det bättre. De biomedicinska analytikerna, som utför EEG-undersökningarna, har fått en enklare arbetssituation utan papper och skrivare med bläck. Sekreterarna har sluppit hantering av tunga pappersbuntar och arbetet med arkivering av pappers-EEG har upphört. Läkarna har fått en kvalitetsmässigt bättre EEG-presentation som underlag för diagnostik.
     – På kliniskt neurofysiologiska laboratoriet ser vi i det dagliga arbetet bara vinster med den nya IT-tekniken jämfört med de gamla pappers- kurvorna. En av de stora fördelarna med digitala EEG-registreringar är att de mycket snabbt kan transporteras via sjukvårdens datanät mellan olika sjukhus inom Västra Götalandsregionen, detta trots att varje EEG innehåller mycket stora datamängder, säger Anders Hedström.
 
Sekundsnabb kommunikation
Det finns åtta laboratorier inom Västra Götalandsregionen som utför EEG-undersökningar men läkare som tolkar registreringarna finns endast på Kliniskt neurofysiologiska laboratoriet på SU/S. Tidigare när ett EEG hade utförts på en patient på Borås lasarett eller på ett barn på SU/Östra skickades den tjocka pappersbunt som blev resultatet av undersökningen via bud eller post och internpost till Klinisk neurofysiologi på SU/Sahlgrenska. Det kunde ta dagar innan ett pappers-EEG från regionen hamnade hos en läkare som kunde analysera patientens hjärnaktivitet. Ett digitalt EEG från Borås eller SU/Östra finns idag på SU/Sahlgrenska fem minuter efter att undersökningen är avslutad. Detta är särskilt viktigt när EEG skall akutbesvaras.
      Ibland kräver diagnostik av epilepsi att det görs utredningar med video-EEG. Därvid bedöms där patientens spontana anfall genom att EEG och videobild av patienten samtidigt registreras. I dag är såväl EEG som videobilden digital vilket tillsammans ger mycket stora datamängder, ca 10 MB per minut, som skickas sekundsnabbt till läkaren på Klinisk neurofysiologi på SU/Sahlgrenska även om det är ett barn på SU/Östra som utreds. EEG och videobild kan omedelbart och samtidigt analyseras på datorskärmen. Förr fanns videobilden på separata videoband som i efterhand kom med interntransporten.
 
SACS ligger bra framme
Det nya digitala systemet är framtaget i ett samarbete mellan klinisk neurofysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Stiftelsen Medicin och Teknik på Chalmers. Redan 1995 började arbetet med att utveckla ett nytt system som effektivt och säkert skulle kunna registrera, lagra, presentera och transportera signaler från medicinska under- sökningar. Man hade också målet att systemet skulle vara generellt användbart för inom sjukvård och forskning, systemet skulle alltså inte enbart kunna användas för EEG. Det fanns inga förebilder hur denna uppgift skulle lösas men med förenade krafter lyckades man. Internationellt ligger SACS nu i framkanten av utvecklingen av medicinska signalbehandlingssystem.
     – Under några år har vi successivt infört den nya tekniken i EEG-verksamheten inom SU och på NÄL. I Borås har man nyss gått över till digitalt EEG och inom kort kommer även Skövde och Uddevalla att ställa undan sina pappersutrustningar. Alla EEG i regionen kommer att kunna arkiveras i en central EEG-databas på SU, och där finns nu över 8 000 rutin-EEG. Det ger en fantastisk möjlighet att kunna följa våra patienter och deras behandlingar på ett smidigt och effektivt sätt, säger en nöjd Anders Hedström.


Frank Göthe, ansvarig ingenjör för SACS-projektet, framför sitt arbetsverktyg – datorn.

 

 

 

 

 

 

Följer patienten "live"
Två patienter SU/S och en på SU/Östra kan samtidigt utredas med video-EEG. Ett video-EEG pågår under en längre period, över flera dagar upp till två veckor. Denna resurskrävande utredning görs dels i diagnostiskt syfte, "är det epileptiska anfall eller andra sorters anfall patienten har?", dels inför kirurgisk behandling av svår epilepsi. Med ett enkelt knapptryck på datorn tar Anders Hedström fram de patienter som är under utredning under själva intervjun. Vi kan följa patienternas aktiviteter "live" via bilden på dataskärmen; när de läser, spelar spel vid den egna datorn eller om de ligger och vilar. Samtidigt löper EEG-kurvorna fram på skärmen och visar aktiviteten i olika delar av hjärnan. Olikformade vågformer löper kontinuerligt fram beroende på vad patienten företar sig. Endast behöriga personer kan titta på dessa registreringar. En skicklig och tränad läkare ser genast vilka kurvor som beror på normal aktivitet i hjärnan och vilka avvikelser som kan vara en indikation på epilepsi, så kallade "spikes" och "sharp waves".
     – Det nya IT-baserade video-EEG-systemet har i hög grad förenklat vårt arbete. På sikt kan kanske den diagnostiska video-EEG-verk- samheten för barnpatienter decentraliseras i regionen.
 
Intensivvårdsövervakning
Inom laboratoriet för klinisk neurofysiologi diagnostiserar man sjukdomar och skador i nervsystem och muskulatur samt bedriver forskning rörande nervsystemets funktion. De viktigaste sjukdomarna som utreds med EEG är epilepsier, medvetanderubbningar, demenser och vissa former av sömnrubbningar. För att skapa system som med den digitala tekniken gör dessa undersökningar har stora insatser gjorts, både från SU och Chalmers.
     – Vi har kunnat göra dessa kostnadskrävande satsningar tack vare ekonomiska resurser från sjukvården, universitetet och forsknings- stiftelser, säger Gunnar Wallin, professor i klinisk neurofysiologi.
     – Vi håller nu på att utprova ett avancerat rond- och konsultations- system i SACS. Tillsammans med digitalt EEG blir vinsterna ökad tillgång på högspecialiserade diagnostik i hela Västra Götalands- regionen. Vi behöver då inte transportera vare sig patient, doktorer eller papper långa sträckor, vilket gör att patienten får bättre vård i sin egen miljö på respektive sjukhus. Dessutom ökar kompetensen hos de inblandade yrkesgrupperna på lokal nivå.
     – Nu arbetar vi med en utveckling av dataövervakning av intensiv- vårdspatienter som kan omfatta även riktigt små och svårt sjuka barn. EEG-specialisten på laboratoriet på SU/Sahlgrenska kommer att kunna bedöma patientens hjärnfunktion även om patienten befinner sig på ett annat sjukhus inom Västra Götalandsregionen. Till exempel under en thoraxoperation av ett spädbarn på SU/Östra kommer EEG-läkaren på SU/Sahlgrenska att med hjälp av konsultationssystemet i SACS kunna avläsa hjärnaktiviteter hos barnet. Man får härigenom en kontroll på att t ex blodtillförsel och medicinering fungerar rätt, och förhoppningsvis kan man förhindra uppkomsten av hjärnskador hos dessa riktigt små.
Mätningarna av hjärnaktiviteten lagras digitalt tillsammans med mätningar av hjärtverksamhet, cirkulation, andning m m. Detta ger möjligheter att i efterhand detaljstudera förloppen i dessa kritiska situationer. Denna funktion gör SACS till ett unikt forskningsredskap.
     – Den här typen av projekt visar att IT inom sjukvården inte bara kan användas för administration, datajournaler och transport av röntgen- bilder utan även till decentraliserade fysiologiska undersökningar och övervakningar samt distanskonsultation i akut- och intensivsjukvården. Förutom effektiviseringseffekterna ger detta bättre diagnostik och vård, kompetensspridning samt nya möjligheter till forskning och utveckling, säger Gunnar Wallin.
Kerstin Fredin